اقتصاد رفتاری

۹ درس از اقتصاد رفتاری درباره انتخاب و تصمیم‌گیری ۹ درس از اقتصاد رفتاری درباره انتخاب و تصمیم‌گیری را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: انتخاب و تصمیم‌گیری یکی از مهم‌ترین ابعاد زندگی هر فردی است. انتخاب‌های ما تا حد بسیاری، تعیین‌کننده زندگی ما هستند،به‌همین دلیل، در این یادداشت، …

داستان های مدیریتی؛اقتصاد رفتاری

داستان های مدیریتی(اقتصاد رفتاری!)   چوپانی میگفت: گاهی برای سرگرمی، یک چوبدستی دم در آغل گوسفندان، جلوی پایشان می گرفتم، طوری که مجبور به پریدن از روی آن می شدند. پس از آنکه چندین گوسفند از روی آن می پریدند، چوبدستی را کنار می کشیدم، اما بقیه گوسفندان هم از …