مدیریت شجاعت و اقتدار

مدیریت شجاعت و اقتدار       مدیران موفق مدیران موفق به خوبی می دانند که با کارکنانشان چطور برخورد کنند، چطور صحبت کنند و چگونه با آنها کنار بیایند. آنها قدرت این را دارند که افراد را با یکدیگر سازگار کنند تا با همدلی بیشتر با یکدیگر کار کنند …