افراد موفق

افراد موفق   داستان انگیزشی در مورد افراد موفق را می توانید در متن ذیل مطالعه بفرمایید: می گویند روزی ملا نصرالدین به همسرش گفت: “برایم حلوا درست کن که تعریف آن را فراوان از ثروتمندان شنیده ام.” همسرش می گوید: ” آرد گندم نداریم.” ملا می گوید: ” از …