تفکر عمودی و تفکر افقی

تفکر عمودی و تفکر افقی ♦شرکت شما به فروشی که تعیین کرده اید نرسیده است. چه می کنید؟ تنبیه مدیران میانی؟ کاهش حقوق؟ سخنرانی؟ برگزاری کلاس های آموزشی؟ یک مدیر در تهران دست به کار متفاوتی زد،این مدیر یک چادر مسافرتی در حیاط ساختمان های شرکت گذاشت و شب را …