چقدر باید به کارکنان اطلاعات بدهیم؟

چقدر باید به کارکنان اطلاعات بدهیم؟       توزیع کننده اطلاعات نقش “توزیع کننده اطلاعات” یکی از نقشهای مهم مدیران است اگر کارکنان را به موقع و به اندازه در جریان اطلاعات مربوط به سازمان قرار دهیم، این کار بر عملکرد آنها موثر خواهد بود. کارکنان باید بدانند که: …