افراد خودشکوفا

ویژگی های افراد خودشکوفا از دیدگاه مازلو ویژگی های افراد خودشکوفا از دیدگاه مازلو را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: ۱. واقعیت را به درستی در می یابد و شرایط نا مشخص را تحمل می‌کنند. ۲. خودش و دیگران را چنان که هستند می پذیرد. جهت مشاوره ایزو 9001 در …

ویژگی افراد خودشکوفا از دیدگاه مازلو

ویژگی  افراد خودشکوفا از دیدگاه مازلو     موارد زیر را در نظر بگیرید ۱. واقعیت را به درستی در می یابد و شرایط نا مشخص را تحمل می‌کنند. ۲. خودش و دیگران را چنان که هستند می پذیرد. ۳. در فکر و عمل آدمی خودجوش و خودکار است. ۴. …