مقاله مدیرتی؛واکنش مناسب بدهید

واکنش مناسب بدهید   افراد با اخلاق سروکله زدن با افراد با اخلاق و رفتارهای مختلف، میتواند کاری سخت، طاقت فرسا و ناراحت کننده باشد اما به هر حال به عنوان مدیر بخشی از کار شماست. اگر در این ارتباط نتوانید به درستی عمل کنید ورفتارهای نامناسب از خودتان بروز …