چرا گاهی رهبران باهوش شکست میخورند؟

چرا گاهی رهبران باهوش شکست میخورند؟ بیشتر کسب‌و‌کارها را افراد باهوش اداره می‌کنند اما وقتی این کسب‌و‌کارها با شکست مواجه می‌شوند، دلیل آن معمولا اشتباه‌های احمقانه‌ی همین رهبران باهوش است،عمده ترین این اشتباهات عبارتند از : ۱. خود و شرکت‌شان را دست‌نیافتنی می‌دانستند داشتن اهداف بلند پروازانه یا غرور سالم …

بازخوانی یک پرونده

بازخوانی یک پرونده یک هنر رهبری متحول و دگرگون ساز ←در دنیای رهبری و مدیریت گاهی بازخوانی یک پرونده می تواند الگوهایی را برای رهبران و مدیران به ارمغان آورد،آیا زمان رهبران را می سازد و یا رهبران زمان را می سازند؟آیا رهبریا مدیری را می شناسید که برای افراد …