افت عملکرد کارکنان سازمان

افت عملکرد کارکنان سازمان افت عملکرد کارکنان سازمان را در متن زیر دنبال بفرمایید: قسمت بعدی ۴- اعتراف کنید: «صادق و صریح باشید»گفت‌وگو را این‌ طور شروع کنید: خبر بدی برایتان دارم. این رویکرد، توجه او را جلب می‌کند و مطمئن می‌شوید که سوء تفاهمی برایش ایجاد نمی‌شود. جهت  مشاور ایزو در …

افت عملکرد مواجهند

توصیه به کارکنانی که با افت عملکرد مواجهند توصیه به کارکنانی که با افت عملکرد مواجهند را می توانید در متن زی مطالعه بفرمایید:     “با مدیرتان صحبت کنید” اینکه گاهی بازدهی‌تان کم شود، طبیعی است. به هر حال، همه ما هر از گاهی عملکردمان افت می‌کند، به مدت …