اعضای تیم را کنار هم نگه دارید

اعضای تیم را کنار هم نگه دارید   جذب افراد جذب افرادی با مهارت های بالای همکاری و تجلیل از ستارگانی که به موفقیت دیگران کمک می کنند ابزارهایی قوی برای انجام کارهای گروهی و تقویت تیم است. بهترین سیستم ولی حتی اگر بهترین افراد را به خدمت گرفته و …