کارکنان را فقط براساس اعداد و ارقام سنجش نکنید

کارکنان را فقط براساس اعداد و ارقام سنجش نکنید کارکنان را فقط براساس اعداد و ارقام سنجش نکنید با ما همراه بمانید: امروزه بسیاری از سیستم‌های متداول سنجش عملکرد و همچنین سیستم‌های پاداش به‌ گونه‌ای طراحی شده‌اند که بدترین اثر را بر کارکنان می‌گذارند و به جای اینکه آنها را …

تفاوت Feasibility Study و Business Plan

تفاوت Feasibility Study و Business Plan در چیست؟ تفاوت Feasibility Study و Business Plan در چیست؟با ما در متن زیر همراه بمانید:   بعضی از کارآفرینان به درستی نمی دانند برای شروع یک کسب و کار و ارتباط برقرار کردن با شرکا، سرمایه گذاران، وام دهندگان، حامیان و خریداران بالقوه، …