گفتگوها را تسهیل کنید

گفتگوها را تسهیل کنید گفتگوها را تسهیل کنید و متن زیر را دنبال بفرمایید: یکی از وظایف مهم مدیران تسهیل گفتگوها در جلسات است. معمولا میبینیم که در جلسات جنجال به وجود می آید و همه با هم بحث می کنند و در نهایت همه چیز بی نتیجه می ماند. …