داروینیسم معکوس

داروینیسم معکوس شما پروژه ای تعریف کرده اید و دو نفر پیمانکار را دعوت کرده اید که آن کار را انجام بدهند. اولی با اطمینان می گوید که حتما آن را انجام می دهد و دومی از شما وقت می خواهد فردا به شما زنگ می زند و می گوید …

خطاهای تصمیم گیری

خطاهای تصمیم گیری       نظریه در‌گیری (Involvement Theory) این نظریه بیان می‌کند که وقتی ما از نظر احساسی در وضعیتی درگیر هستیم، تمایل بیشتری به تصمیم گیری احساسی داریم، بنابراین عوامل عقلانی و فکری کمترین اثر را در تصمیم‌گیری ما دارد با استفاده از این اثر ممکن است …

نکته های در مورد تصمیم گیری

نکته های در مورد تصمیم گیری     خطاهای تصمیم گیری : 1-نظریه در‌گیری (Involvement Theory) این نظریه بیان می‌کند که وقتی ما از نظر احساسی در وضعیتی درگیر هستیم، تمایل بیشتری به تصمیم گیری احساسی داریم، بنابراین عوامل عقلانی و فکری کمترین اثر را در تصمیم‌گیری ما دارد. با …