اشتباه مصاحبه کنندگان

8 اشتباه مصاحبه کنندگان 8 اشتباه مصاحبه کنندگان را در متن زیر مطالعه بفرمایید: ?به دنبال شغل بودن بسیار اعصاب خرد کن است و فردی که وظیفه استخدام را بر عهده دارد نیز به همان اندازه مضطرب است و این اضطراب ممکن است باعث شود که از فرد مصاحبه کننده …