وظایف مسئولین آموزش

وظایف مسئولین آموزش همانطور که در مطالب قبلی عنوان شد مسئولیت های آموزشی را خط مشی های ارائه شده مشخص می کند ولی معمولا در سازمان های بزرگ مسئولیت برنامه های آموزشی رسمی به عهده مدیر آموزش است که این وظیفه با همکاری مدیران و سرپرستان اجرایی به انجام می …

اطلاعات مدون

اطلاعات مدون به عنوان بخشی از همراستایی با دیگر استانداردهای سیستم مدیریتی از یک بند مشترک درباره اطلاعات مدون بدون تغییر یا افزودن  اعمال شده است. در زمان مقتضی متن در هر جایی که در این استاندارد بین المللی آمده است با این الزامات، همراستا شده است. در نتیجه «اطلاعات …