خريد و ارزیابی تامین کنندگان

 فرآيند خريد و ارزیابی تامین کنندگان از آنجايي كه مواد اوليه و خدمات دريافتي از تامين كنندگان بر كيفيت پروژه ها و وضعيت محيط زيست و موقعيت ايمنی و بهداشت حرفه ای سازمان تاثير مستقيم دارد. گزينش صحيح تامين كنندگان  فرعي از اهميت خاصي برخوردار است. ارزيابي تامين كنندگان با …