اصول ممیزی

اصول ممیزی قسمت اول قسمت اول توضیحات در مورد اصول ممیزی به شرح ذیل می باشد: الف) درستکاري: مبنای حرفه ای بودن ممیزان و افراد مدیریت کننده برنامه ممیزی بایستی: – کار خود را با درستی و دقت و مسئولیت انجام دهند – تمام الزامات قانونی قابل کاربرد را رعایت و …