اصل اول مدیریت کیفیت – تمرکز بر مشتری

اصل اول مدیریت کیفیت – تمرکز بر مشتری الف) بیانیه تمرکز اصلی مدیریت کیفیت برآوردن الزامات مشتری و تلاش بر فراتر رفتن از انتظارات مشتری است. ب) استدلال منطقی موفقیت پایدار زمانی حاصل می شود که یک سازمان اعتماد مشتریان و سایر طرفهای ذی نفع که به آنها وابسته است …