اصطلاحات ایزو 22000

اصطلاحات مواد غذایی: ایمنی غذا: به این مفهوم که غذا در زمان تهیه و یا مصرف مطابق موارد مصرف مورد انتظار آسیبی به مصرف کننده وارد نخواهد کرد. ایمنی غذا وابسته به وقوع مخاطرات ایمنی غذا میباشد و شامل سایر موارد مربوط به سلامتی انسان به عنوان مثال موارد مرتبط …