برخی از تعاریف و واژگان ایزو 14001

اصطلاحات ایزو 14001 در ذیل برخی از اصطلاحات ایزو 14001 و واژه های بنیادی سیستم مدیریت زیست محیطی ارائه میگردد:  محیط زیست محیط پیرامون که سازمان در آن کار می کند شوامل هوا، آب ،زمین ، منابع طبیعی، گیاهان ، جانوران، انسانها و روابط میان آنها محیط پیرامون ممکن است …