ایزو 17025 ISO/IEC 17025

ایزو 17025 ISO/IEC 17025: نخستین ویرایش استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 در سال 1999 تهیه شده است. این استاندارد جایگزین ISO/IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN45001 شده است. آخرین ویرایش این استاندارد سال 2017 می باشد. آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون که الزامات این استاندارد را برآورده نمایند حاکی از انطباق آن با …

اصطلاحات ایزو 17025

اصطلاحات ایزو 17025 برخی از اصطلاحات ایزو 17025 در متن زیر قابل رویت است: ابزار مرجع: ابزاريست كه براي اندازه‌گيري يك پارامتر مشخص ساخته شده و دقت و صحت عملكرد آن (كاليبراسيون) توسط يك گواهينامه قابل رديابي (Traceable) تصديق شده است. بطور مثال: كاليبراسيون دستگاه اولتراسونيك “Star mans” جهت اندازه‌گيري پارامتر …