اصالت در رهبری

اصالت در رهبری       در کتاب بحران دموکراسی آمده است که یکی از صفات مصدق که حتی دشمنانش درباره‌ی آن حرفی نداشتند فسادناپذیری او بود. او در سمت‌های نمایندگی مجلس شانزدهم و نخست‌وزیری از دریافت حقوق خودداری کرد و آن را به موسسات خیریه اهدا نمود. این شاید …