اشتیاق سازمانی

اشتیاق سازمانی     پارامترهای مثبت نیروی انسانی افزایش اشتیاق پرسنل اثرات قابل توجهی در پارامترهای مثبت نیروی انسانی مانند رضایت شغلی، افزایش انگیزه های کاری، سلامت روانی در محیط کار، کاهش استرس و شادی بیشتر دارد،همزمان منجر به بهبود فاکتورهای کارایی یک سازمان میشود،بطور خلاصه آمارها نشان میدهد، در …