مدیر تشریفاتی

مدیر تشریفاتی مطالبی در مورد مدیر تشریفاتی  را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: ویژگی ها: علی رغم درهای باز، زیردستان نمیتوانند به آسانی به زیارت وی نائل شوند،به همه می گوید درب اتاق من باز است اما ترتیبات خاصی برای این درب باز مقرر می دارد و ممکن …