سیزده اشتباه بزرگ مدیران ارشد

سیزده اشتباه بزرگ مدیران ارشد رابرت دانهام با توجه تجارب خود و مشاهده رفتار سایر مدیران ارشد اجرایی ، ۱۳ اشتباه فاحش را شناسایی کرده است که معتقد است این اشتباهات مخصوص مدیران صنایع و شرکت های خاص نیست بلکه در تمام صنایع وجود دارد. 1) گوش ندادن به سخنان …