نکته های مهم مدیریتی

نکته های مهم مدیریتی     نشانه‌های زبان بدن مثبت نشانه‌های زبان بدن مثبت را نشان دهید تا اعضای تیم متوجه شوند که تمام توجه‌تان معطوف به آن‌ها است: – قفل دستان خود را باز کنید، اجازه دهید در کنار شما قرار بگیرند – صورت خود را به‌طور کامل به‌سمت …