استعداد یابی نیروی کار قسمت 5

استعداد یابی نیروی کار قسمت 5 اهمیت استعداد یابی نیروی کار قسمت 5  قسمت پنجم مدیریت هدفمند استعداد مسئله مهم، حفظ هماهنگی و تناسب در استراتژی مدیریت استعدادهاست. در استعداد یابی نیروی کار :بیشتر سازمانها در هنگام انتخاب بر دانش، مهارتها و رفتارهای مورد نیاز برای انجام وظیفه در نقش …