استاندارد ایزو مدیریت منابع انسانی

استانداردهای ایزو در حوزه مدیریت منابع انسانی سازمان بین المللی استاندارد (ISO) یک کمیته فنی، با شماره 260 (TC 260) را برای تدوین استانداردها درحوزه ی مدیریت منابع انسانی در سال 2011 تأسیس کرد. در چند سال گذشته، چهار استاندارد جدید شامل موارد زیر منتشر شده است: واژگان مدیریت منابع …