فین تک چیست؟

فین تک چیست؟     عملکردهای مالی فین­تک کاربرد نوآوری‌های فناورانه به‌منظور بهبود عملکردهای مالی(که پیش‌ازاین در کنترل بانک‌ها و مؤسسات مالی بوده است) می‌باشد،کلمه فین تک ترکیبی از دو کلمه‌ Financial و Technology یعنی «امور مالی» و «تکنولوژی» است و یکی از حیطه‌های تحول‌آفرین و رو به رشد از …