ما بهتر میتوانیم؟!

ما میتوانیم ؟! یا ما بهتر میتوانیم؟! شعار ما میتوانیم در عین درستی، شعاری است که کاربردش نیاز به دقت زیاد و بازنگری دارد. بسیاری از صنعت گران و تولید کنندگان وقتی سخن از واردات و یا حتی مشارکت خارجی است مدعی هستند که توان تولید آن را داشته و …

چند نکته در مورد استادارد ایزو

چند نکته در مورد استادارد ایزو نتایج ممیزی ها نتایج ممیزی ها می تواند اطلاعات مفیدی را برای قضاوت درباره اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت فراهم نماید. هدف از انجام ممیزی ها به شرح زیر است: -تصدیق اجرای سیستم مدیریت کیفیت مطابق طرح ریزی انجام گرفته. -تصدیق انطباق سیستم مدیریت …