ارزیابی 360

موضوع محرمانگی در ارزیابی 360 موضوع محرمانگی در ارزیابی 360 را در متن زیر می تانید مطالعه بفرمایید:   در اکثر دوره های آموزشی و فرصت های مشاوره ارزیابی عملکرد، که در سازمانهای مختلف داشته ام بر مساله محرمانگی (Confidentiality) نتایج ارزیابی تاکید بسیار زیادی داشته ام و این موضوع …