برقراری استانداردهای انجام کار

برقراری استانداردهای انجام کار برقراری استانداردهای انجام کار ار می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:     اولین قدم در ایجاد هر نوع مکانیزم کنترل ایجاد استاندارد برای اندازه گیری نحوه انجام کار است،این استاندارد ها باید در جهت هدف های اصلی طرح بوده و سعی شود تنها در …