ارزیابی رعایت قوانین و مقررات قانونی

ارزیابی رعایت قوانین و مقررات قانونی : متن زیر توضیحات عمومی در مورد ارزیابی رعایت الزامات قانونی ارائه می نماید. نماینده مدیریت با همکاری کمیته راهبری ضمن بررسی قوانین و مقررات مدیریت انرژی و سایر الزامات قانونی که سازمان تقبل نموده توسط فرم ارزیابی دوره ای رعایت قوانین و الزامات  به …

شناسایی و ارزیابی رعایت قوانین

شناسایی و دسترسی به قوانین و مقررات زیست محیطی و ایمنی نماینده مدیریت به منظور آگاهی از بخش نامه ، مقررات ، مصوبات ، قوانین ، آئین نامه ها و سایر موارد الزام آور قانونی زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی که به نحوی به فعالیتها ، محصولات یا خدمات …