چرا صدور گواهینامه ایزو اهمیت دارد؟

چرا صدور گواهینامه ایزو اهمیت دارد؟ یزو سازمانی است که برای ایجاد استاندارد های بین المللی در زمینه سیستم کیفیت محصول فعالیت می کند که کیفیت محصول درباب بررسی حداقل موارد فنی برای محصول می باشد، و تضمین کیفیت محصول مشخص کننده حداقل موارد لازم کیفی در کل گستره شرکت …

ارزیابی رعایت قوانین و مقررات قانونی

ارزیابی رعایت قوانین و مقررات قانونی : متن زیر توضیحات عمومی در مورد ارزیابی رعایت الزامات قانونی ارائه می نماید. نماینده مدیریت با همکاری کمیته راهبری ضمن بررسی قوانین و مقررات مدیریت انرژی و سایر الزامات قانونی که سازمان تقبل نموده توسط فرم ارزیابی دوره ای رعایت قوانین و الزامات  به …