ارزیابی نام تجاری

ارزیابی نام تجاری در اين متن اطلاعاتي در رابطه با ارزیابی نام تجاری ارائه شده است: الزامات ارزیابی برند پولی یک مشخصه توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) برای روش ها و روش های اندازه گیری ارزش یک نام تجاری است. این استاندارد توسط کمیته فنی ISO / TC 289 …