به جای محصول ارزش بفروشید

به جای محصول ارزش بفروشید به جای محصول ارزش بفروشید و متن زیر را دنبال کنید: قسمت اول فروشندگان به ویژه آن دسته که هنوز به اندازه کافی حرفه‌ای نشده و متوسط هستند، از انتقاد می‌هراسند. وعده به مشتری آنها گمان می‌کنند که برای این که فروش اتفاق بیفتد باید …