ارزشمند بودن در محیط کار

ارزشمند بودن در محیط کار ارزشمند بودن در محیط کار :4 توصیه تا در محل کار، فرد ارزشمندی دیده شویم -شاید بارها در جلسات مختلف، مشارکت و ایده‌پردازی کنیم یا با همکارانمان ارتباط مناسبی برقرار کرده و تمام کارها را به موقع انجام دهیم؛ اما باز می‌بینیم آنطور که باید …