اصول یادگیری زبان بدن

اصول یادگیری زبان بدن:     اصول یادگیری زبان بدن را در متن زیر دنبال کنید: 1- با آرامش درتمام مراحل صحبت، حرکات ریز بدن و چهره و چشم طرف مقابل را زیر نظر بگیری 2- هرمانعی که مزاحم حرکت یا فکر آزادانه شماست، برطرف کنید 3- مواظب ۴ دقیقه …