ارتباط مستمر با مشتری

ارتباط مستمر با مشتری ارتباط مستمر با مشتری ار در متن زیر مطالعه بفرمایید:     استراتژی “مربیگری رفتار مشتری” خانم ها و نیاز تناسب اندام یکی از نقاط ضعف انسان ها ناتوانی در تعیین نیازهای خود است. استراتژی های پاسخ به میل Respond to desire و پیشنهاد هدایت شده …