نقش باور‌ها در استفاده از مغز

نقش باور‌ها در استفاده از مغز گاهی اوقات ما باور‌های بسیار بدی داریم. فکر می‌کنیم توانایی ما نسبت به بقیه کمتر است و نمی‌توانیم کار‌های مورد علاقه‌مان را انجام دهیم. به راستی این گونه است؟ خیر. توانایی ما به اندازه باور‌های ماست،اگر بپذیرید که شما نمی‌توانید پس شک نکنید، شما …

نقش باور‌ها در استفاده از مغز

نقش باور‌ها در استفاده از مغز نقش باور‌ها در استفاده از مغز را در متن زیر مطالعه بفرمایید: ◊گاهی اوقات ما باور‌های بسیار بدی داریم، فکر می‌کنیم توانایی ما نسبت به بقیه کمتر است و نمی‌توانیم کار‌های مورد علاقه‌مان را انجام دهیم،به راستی این گونه است؟ خیر، توانایی ما به …