برنامه‌ریزی زندگی و کار راهه ادگار شاین

برنامه‌ریزی زندگی و کار راهه ادگار شاین       وجود رویکردهای متعدد رویکردهای متعددی وجود دارند که به افراد کمک می‌کنند تا در مورد زندگی و مسیر کار راهه خود، اندیشه کنند،و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند این اطلاعات، اغلب در کارگاه‌ها یا سایر محیط‌های آموزشی، …