ادعا و مهارت مدیران

ادعا و مهارت مدیران ادعا و مهارت مدیران را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: کارشناسان بر این باور هستند بین ادعا و مهارت مدیران یک رابطه معکوس وجود دارد. یعنی هرچه فرد بیکفایت‌تر و ضعیف‌تر است، ادعاهایش بیشتر است. چنین مدیرانی خود را عقل‌کل می‌پندارند و می‌توانند ساعت‌ها …