رهبری توسط افراد

رهبری توسط افراد     عملکرد شرکت به شخصیت و ارزش رهبر بستگی دارد و شخصیت رهبر ویژگی‌های فرهنگ سازمانی را مشخص میکند. جک ولش مردی که پنج کتاب راجع به رهبری نوشته و عکس خود را روی آنها چاپ کرده، اگر بگوییم شهرت را دوست داشت منصفانه است و …