صلاحیت و ایزو

صلاحیت: توانایی بکار بردن دانش و مهارت به منظور رسیدن به نتایج موردنظر. یاداوری1: صلاحیت نشان داده شده را گاهی واجد شرایط بودن می نامند. بنابر متن استاندارد: سازمان باید: الف) صلاحیت لازم کارکنانی را که تحت کنترل سازمان کار می کنند و عملکردشان بر کیفیت مؤثر است، تعیین نماید. …