به نظرات دیگران با صراحت پاسخ دهید

به نظرات دیگران با صراحت پاسخ دهید نظرات، مخصوصا نظرات سازنده یا منفی ممکن است خود به خود جوابی تدافعی برانگیزند،حالت تدافعی توانایی شما را در شنیدن و درک اطلاعات دیگران پایین می آورد. از همه مهم تر، ممکن است مانع شود تا افراد نظرات و اطلاعات صادقانه ارائه دهند. …