نظام آراستگی 5S

نظام آراستگی 5S: 5S نشانگر کلمات ژاپنی است که مراحل فرایند سازمان را در محل کار توصیف می کنند. انگلیسی معادل کلمات در پرانتز نشان داده شده است Sort (مرتب سازی) Set (تنظیم کردن) Shine (زدودن) Standardize (استاندارد سازی) Sustain (حفظ) به عبارت ساده، روش 5S کمک می کند تا …