اجرای برنامه ایمنی

اجرای برنامه ایمنی: برای اطمینان از اینکه برنامه مکتوب ایمنی توسط کارگران، پیمانکاران (اصلی و فرعی) پیگیری می شود، موارد زیر می بایست در اجرای برنامه مکتوب ایمنی شامل گردد: رهبری مدیریت و مشارکت کارگران در ایمنی و بهداشت برنامه ایمنی می بایست نشان دهنده این باشد که کلیه مدیران، …