استاندارد آموزشي

تعيين استاندارد آموزشي مشاغل وپرسنل تدوين استانداردهاي آموزشي پرسنل در واقع تعيين استانداردهاي آموزشي مشاغل مي‌باشد كه توسط مدیر آموزش و مديران  قسمتها برای مديران ارشد انجام مي‌پذيرد اين استانداردها براساس موارد ذيل تدوين مي گردد : شناسنامه و شرايط احراز پستهاي سازماني مهارتهاي شغلي مورد نياز نظرات مديريت هاي …