جایگاه اتوماسیون در جهان

جایگاه اتوماسیون در جهان جایگاه اتوماسیون در جهان را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:     صاحبنظران به حق اتوماسیون را صنعت صنعت ساز نامیده اند صرف نظر از اینکه سیستم های اتوماسیون نقش مغز و اعصاب را برای یک کارخانه بازی می کنند و در نتیجه مهمترین …

سازماندهی فرایندهای کسب و کار

۵ نکته کلیدی در سازماندهی فرایندهای کسب و کار ۵ نکته کلیدی در سازماندهی فرایندهای کسب و کار را در متن زیر دنبال بفرمایید:     هدف غایی اغلب سازمانها حداکثر سودآوری است. حتی سازمانهایی که برای اهداف انسان دوستانه کار می کنند، یا سازمانهایی که غیرانتفاعی هستند، یا حتی …