بازخورد ابزاری برای یادگیری

بازخورد ابزاری برای یادگیری بازخورد ابزاری برای یادگیری می باشد لذا متن زیر را با دقت دنبال بفرمایید:   ‎ توجه به نکات زیر مي تواند از بازخورد ابزاری براي ياد گيري افراد ساخته و به آنها در پيشگيري از خطاها کمک خواهد کرد: 1- فقط وقتی اشتباهات كاركنان را …

ابزار تفکر سستمی

ابزار تفکر سستمی     تقویت تفکر سیستمی یکی از مهم‌ترین گام‌ها در جهت افزایش مهارت در نگرش به پدیده ها و تقویت تفکر سیستمی آشنایی با مفاهیم تفکر سیستمی است در زیر برخی از این مفاهیم به طور کلی تعریف شده‌اند: 1- ارتباط و همبستگی (Interconnectedness) برای ایجاد تفکر …